รู้หรือไม่!? การพูดใส่ไมโครโฟนต้องใช้ภาษาไทย ห้ามใช้ภาษาอื่น!! ฝ่าฝืนถึงติดคุก

เผยข้อมูลจากกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 มาตรา 7 ที่ระบุว่า การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงจะต้องโฆษณาเป็นภาษาไทย ซึ่ง คำว่า ภาษาไทย นั้น รวมถึงภาษาพื้นเมืองบางแห่งในประเทศไทยด้วย

หน้าที่หลักของกฎหมายฉบับนี้ คือ กำหนดว่าการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียงต้องขออนุญาตก่อนเสมอ หากฝ่าฝืนให้ปรับไม่เกิน 200 บาท คำว่า โฆษณา ในที่นี้ก็รวมทั้งการบอกกล่าว ชี้แจง แนะนำ หรือแสดงความคิดเห็น แก่ประชาชน ทุกประเด็นไม่ได้จำกัดว่าจะต้องจำกัดเฉพาะการโฆษณาขายของเท่านั้น

รู้หรือไม่!? การพูดใส่ไมโครโฟนต้องใช้ภาษาไทย ห้ามใช้ภาษาอื่น!! ฝ่าฝืนถึงติดคุก

ส่วนเครื่องขยายเสียง ก็รวมทุกประเภททั้งไมโครโฟน โทรโข่ง ไม่ว่าจะเสียงดังหรือเสียงเบาแค่ไหนก็ตาม ถ้าเป็นการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้า ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้

รู้หรือไม่!? การพูดใส่ไมโครโฟนต้องใช้ภาษาไทย ห้ามใช้ภาษาอื่น!! ฝ่าฝืนถึงติดคุก

Loading...

พ.ร.บ.ฉบับปี 2493 ยังกำหนดโทษไว้ด้วยว่า หากใครฝ่าฝืนมาตรา 7 พูดเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยใส่เครื่องขยายเสียง ให้มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ถอนใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงด้วย

อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ก็ยังมีข้อยกเว้น ถ้าเป็นการโฆษณาคำสอนในทางศาสนา เป็นงานของหน่วยราชการ เป็นการแสดงละครหรือคอนเสิร์ตในสถานที่เฉพาะ แบบนี้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ จะไม่ขออนุญาตและไม่ใช้ภาษาไทยก็ได้ โดยกฎหมายระบุให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


ที่มา: iLaw

แสดงความคิดเห็น
Loading...