ทำแล้วชีวิตจะดี!! เผยบทสวดมนต์ก่อนนอนสั้นๆ แต่ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นทันตา รู้แล้วควรบอกต่อ!!

การสวดมนต์ แผ่เมตตา เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง ที่ทำให้จิตใจเรา สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ทำให้ใจเย็น แล้วยังได้ผลบุญกุศลใหญ่

ทำแล้วชีวิตจะดี!! เผยบทสวดมนต์ก่อนนอนสั้นๆ แต่ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นทันตา รู้แล้วควรบอกต่อ!!

เพราะการสวดมนต์นั้นเหล่าเทวดา และสิ่งศักสิทธิ์ที่มองไม่เห็น ก็จะมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยและเป็นการแผ่เมตตาจิต มิตรไมตรีให้แก่ผู้อื่นอีก ทำให้ส่งผลต่อผู้ที่สวดมนต์ มีชีวิตที่ดีขึ้น เรานำบทสวดมนต์มาฝาก ใครที่สวดมนต์บทนี้ก่อนนอนแล้ว ชีวิตจะดีขึ้นทันตา

ทำแล้วชีวิตจะดี!! เผยบทสวดมนต์ก่อนนอนสั้นๆ แต่ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นทันตา รู้แล้วควรบอกต่อ!!

ตั้งจิต
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

ทำแล้วชีวิตจะดี!! เผยบทสวดมนต์ก่อนนอนสั้นๆ แต่ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นทันตา รู้แล้วควรบอกต่อ!!

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต
ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ
ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต
ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

ทำแล้วชีวิตจะดี!! เผยบทสวดมนต์ก่อนนอนสั้นๆ แต่ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นทันตา รู้แล้วควรบอกต่อ!!

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห
ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ
ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ
ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

ทำแล้วชีวิตจะดี!! เผยบทสวดมนต์ก่อนนอนสั้นๆ แต่ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นทันตา รู้แล้วควรบอกต่อ!!

Loading...

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ
ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ
มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา
ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้
บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นสวดทุกวันดีต่อใจ พระรักษาและเทวดาคุ้มครอง สาธุๆ

ทำแล้วชีวิตจะดี!! เผยบทสวดมนต์ก่อนนอนสั้นๆ แต่ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นทันตา รู้แล้วควรบอกต่อ!!

บทแผ่เมตตา (ให้ตัวเองและผู้อื่น)
อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

ทำแล้วชีวิตจะดี!! เผยบทสวดมนต์ก่อนนอนสั้นๆ แต่ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นทันตา รู้แล้วควรบอกต่อ!!

บทแผ่เมตตา ให้คนอื่น
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ...

ทำแล้วชีวิตจะดี!! เผยบทสวดมนต์ก่อนนอนสั้นๆ แต่ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นทันตา รู้แล้วควรบอกต่อ!!

(สวดตามนี้ก่อนนอนทุกคืน ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นทันตาแน่นอน)


ที่มา:

แสดงความคิดเห็น
Loading...