5 ทริคเป็นสาวสดใสไร้กลิ่นตัวจะใกล้ชิดหนุ่มๆ แค่ไหนก็ไม่หวั่น

5ทริคเป็นสาวสดใสไร้กลิ่นตัวจะใกล้ชิดหนุ่มๆแค่ไหนก็ไม่หวั่น

เชื่อวาสาวๆ คงไมอยากใหหนุมๆ คิดแบบนี้กับตัวเองแนๆ จริงมั้ยคะ ไมวาจะแตงตัวดีรูปรางดีแคไหน แตถามีกลิ่นตัวปุปความประทับใจเหือดหาย วันสําคัญลมไดในทันที ถาใครไมอยากใหปญหากลิ่นเหงื่อ กลิ่นตัว รบกวนวันสําคัญละก็ลองดู 5 ทริคระงับกลิ่นนี้ไดเลย!

1 ใสเสื้อผาเนื้อโปรง

5 ทริคเป็นสาวสดใสไร้กลิ่นตัวจะใกล้ชิดหนุ่มๆ แค่ไหนก็ไม่หวั่น

เหงื่อและกลิ่นตัวแปรผันตรงกับเนื้อผาที่เราใช ถาตองไปเดทกับผูชาย หรือไปงานสําคัญๆ ชวงกลางวัน ขอเลย เสื้อผาหนาๆ เก็บไวกอน เพราะยิ่งหนาจะยิ่งอับรอนและชื้น ทําใหเหงื่อออกงาย แต่ผ้าโปรงๆ จะระบายอากาศไดดีเหงื่อนอยกลิ่นตัวก็จะนอยลงตามไปดวย

2 อยาทานอาหารรสจัด

5 ทริคเป็นสาวสดใสไร้กลิ่นตัวจะใกล้ชิดหนุ่มๆ แค่ไหนก็ไม่หวั่น

ชวงวันสบายๆ ไมไดไปไหน จะทานสมตําเผ็ดๆ หรือปงยาง นํ้าจิ้มรสเด็ดอะไรก็ไดตามใจ แตถารูตัววาวันตอไปมีนัดสําคัญใหงดทานอาหารรสจัด ไมวาจะหวาน เค็ม หรือเผ็ด เพราะถาทานอาหารรสจัด เมื่อรางกายดูดสารอาหารไปแลว พอขับออกมาเปนเหงื่อจะมีกลิ่นมากกวาปกตินะจะ

3 หมั่นกําจัดขนใตวงแขน

5 ทริคเป็นสาวสดใสไร้กลิ่นตัวจะใกล้ชิดหนุ่มๆ แค่ไหนก็ไม่หวั่น

Loading...

ถึงแมวาความจริงแลวขนในรางกายจะชวยกันไมใหกลิ่นแพรกระจายออกไป แตสําหรับขนใตวงแขน ยิ่งมีมาก ยิ่งเสี่ยงตอการสะสมของแบคทีเรีย ซึ่งนําปญหากลิ่นใหตามมาไดดวย โดยเฉพาะชวงอากาศรอนๆ การกําจัดขนตรงบริเวณใตวงแขนนี่สําคัญมากๆ เลยนะ นอกจากจะลดเรื่องกลิ่นตัวไดแลว ยังทําใหใสเสื้อแขนกุดคลายรอนไดแบบไมตองกลัวดวยนะ

4 อยาใชกลิ่นนํ้าหอมแบบผสม

5 ทริคเป็นสาวสดใสไร้กลิ่นตัวจะใกล้ชิดหนุ่มๆ แค่ไหนก็ไม่หวั่น

ถามีน้ำหอม กลิ่นโปรดที่ตองทาทุกวันอยูแลว และคิดอยากจะทาโรลออนกันกลิ่นดวย แนะนําใหเลือกแบบไรกลิ่นจะดีกวา เพราะถาโรลออนกลิ่นหนึ่ง นํ้าหอมอีกกลิ่นหนึ่ง กลิ่นตีกันเมาแนนอน จากหอมกลายเปนเหม็น ถาจะใชตัวชวยดับกลิ่นตัว ลองใชแบบสารสมแทนดีกวา กันกลิ่นตัวไดเหมือนกัน

5 พกทิชชูเปยก

5 ทริคเป็นสาวสดใสไร้กลิ่นตัวจะใกล้ชิดหนุ่มๆ แค่ไหนก็ไม่หวั่น

กลิ่นตัวเรามีปญหามาจากเหงื่อ ใครที่รูตัววาเหงื่อออกงายมาก แนะนําใหพกทิชชูเปยกไปดวย พอรูสึกเหงือออก ใหหาโอกาสเหมาะๆ แวะเขาหองนํ้า แลวนําทิชชูเปยกมาเช็ดใตวงแขน ยิ่งถาพกโรลออนแบบสารสมมาดวยยิ่งดีมั่นใจตลอดวันแน่นอน

แนนอนวา สาวที่มีกลิ่นตัวหอม ถึอวาเปนสาวที่นาเขาหา แตเพียงแคมี 5 ทริคนี้ ใครๆก็สามารถเปนสาวทรงเสนห ไรกลิ่นไมพึงประสงคที่จะทําลายความมั่นใจ และทําใหวันสําคัญของเราผานฉลุยแบบสบายๆ แบบไมตองกลับมานั่งกังวลถึงเรื่องนัดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปแนนอน!


ที่มา: sistacafe

แสดงความคิดเห็น
Loading...